Hướng dẫn cài đặt ElasticSearch trên Ubuntu 20.04

  • 7 Tháng Mười Một, 2022

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt ELK có nghĩa là cài đặt Elastic Stack, Logstash, Kibana trên Ubuntu 20.04 LTS, ở phần này mình sẽ cài đặt Elastic Stack trước nhé

Yêu cầu

  • Ubuntu Server version 20.04/22.04 LTS
  • Java 8 or higher version
  • 2 CPU and 4 GB RAM

Cập nhật hệ thống

sudo apt update

Cài đặt gói apt-transport-https để truy cập kho lưu trữ qua HTTPS

sudo apt install apt-transport-https

1. Cài đặt Java

Cài đặt OpenJDK 11 trên ubuntu

sudo apt install openjdk-11-jdk

Xác nhận phiên bản java vừa cài đặt

java --version

Kết quả:

openjdk 11.0.16 2022-07-19 OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.16+8-post-Ubuntu-0ubuntu120.04) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.16+8-post-Ubuntu-0ubuntu120.04, mixed mode, sharing)
Code language: CSS (css)

Cài đặt ElasticSearch 8 trên Ubuntu

Tải xuống và cài đặt public signing key

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
Code language: JavaScript (javascript)
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list
Code language: PHP (php)
sudo apt-get update
Code language: JavaScript (javascript)
sudo apt-get install elasticsearch
Code language: JavaScript (javascript)

Start elacticsearch

sudo systemctl start elasticsearch

Bật elacticsearch khi khởi động hệ thống

sudo systemctl enable elasticsearch

Kiểm tra trạng thái hoạt động của elasticsearch

sudo systemctl status elasticsearch

3. Cấu hình Elasticsearch

Thay đổi cấu hình trong file bên dưới

vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Bỏ comment phần network.host và thay thế IP hệ thống của bạn bằng network.host: 0.0.0.0 và thêm discovery.seed_hosts: [ ] như hình dưới

Ở phần BEGIN SECURITY AUTO CONFIGURATION bạn cần thay đổi true thành false như hình bên dưới

Sau khi thay đổi file cấu hình, bạn cần khởi động lại, vì vậy hãy chạy lệnh dưới đây:

sudo systemctl restart elasticsearch

4. Kiểm tra Elasticsearch

curl -X GET "localhost:9200"
Code language: JavaScript (javascript)

Kết quả:

Bạn có thể truy cập bằng trình duyệt:

http://serverIP:9200
Code language: JavaScript (javascript)

Vậy là thành công, ở phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Logstash

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x