Tiêu chí bán hàng

Quý khách cần đọc và đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Quý khách, khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ do ThanhTrungIT.NET cung cấp.

Bằng việc truy cập và chấp nhận Điều Khoản Chung này, Quý khách xác nhận đã hiểu rõ các Điều Khoản Chung và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ nội dung của Điều Khoản Chung này, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Chung này và mọi quy tắc, thủ tục, điều khoản và điều kiện cụ thể khác đối với các Sản Phẩm/Dịch Vụ được cung cấp.

 ThanhTrungIT.NET có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Chung vào bất cứ lúc nào hoặc vào từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của mình. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải mà không cần phải thông báo trước. 

Nếu Quý khách không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sau khi các thay đổi về Điều Khoản Chung được đăng tải, có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận những thay đổi đó.

Khi Quý khách đã đồng ý với Điều Khoản Chung này, Quý khách có nghĩa vụ phải tuân thủ Điều Khoản Chung, Chính sách bảo mật, Hợp Đồng Điện Tử tương ứng khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ. Nếu ThanhTrungIT.NET xác định được Quý khách có hành vi vi phạm, ThanhTrungIT.NET có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản dịch vụ và có thể đơn phương chấm dứt việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của Quý khách.

1. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TẠI THANHTRUNGIT.NET

Dịch vụ tại ThanhTrungIT.NET do ThanhTrungIT.NET quản lý và được đặt tại web/ứng dụng của Quý khách cho phép Khách hàng thanh toán sản phẩm/dịch vụ của Quý khách thông qua Dịch vụ tại ThanhTrungIT.NET.

ThanhTrungIT.NET cung cấp dịch vụ Dịch vụ tại ThanhTrungIT.NET với chức năng thu hộ (tiền Việt Nam đồng (VND)) cho các khoản thanh toán mà Khách hàng sử dụng Dịch vụ tại ThanhTrungIT.NET để thanh toán cho Quý khách.

2.      ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG

Quý khách truy cập vào website https://thanhtrungit.net/ và cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin bao gồm:

•      Tên 

•      Email/Điện thoại liên hệ

•      Mật khẩu đăng nhập 

Tên tài khoản là tên của Quý khách.

Sau khi đăng kí tài khoản, ThanhTrungIT.NET tiến hành kiểm tra thông. Quý khách sẽ nhận thông tin phản hồi qua email đã đăng kí.

Sau khi đăng kí tài khoản thành công, Quý khách được cung cấp dashboard theo dõi/thay đổi thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch, v.v.

Tài khoản được gọi là đã xác thực khi Quý khách chấp nhận Điều Khoản Chung này

Quý khách phải liên hệ ngay với ThanhTrungIT.NET khi bị mất tài khoản, lộ thông tin tài khoản.

3.      ĐÓNG TÀI KHOẢN

Quý khách có thể đóng tài khoản của mình bằng cách gửi email về ThanhTrungIT.NET theo địa chỉ:

info@phamhuyhoang.com ThanhTrungIT.NET sẽ xác nhận yêu cầu của Quý khách và khóa tài khoản.

            Việc chấm dứt sử dụng dịch vụ sẽ tuân theo các điều khoản được nêu tại Hợp Đồng.

4.        BỒI HOÀN

Quý khách đồng ý bồi hoàn cho ThanhTrungIT.NET. và các bên liên quan của ThanhTrungIT.NET và đảm bảo rằng ThanhTrungIT.NET và các bên liên quan của ThanhTrungIT.NET không bị thiệt hại bởi mọi tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí pháp lý) và các trách nhiệm có thể phải gánh chịu hoặc đưa ra đối với ThanhTrungIT.NET và các bên liên quan của ThanhTrungIT.NET phát sinh từ hoặc liên quan đến:

•       Việc Quý khách sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ);

•       Việc Quý khách vi phạm Điều Khoản Chung này;

•       Việc Quý khách vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các luật và quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các khoản tiền thu được do vi phạm pháp luật.

5.        GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

Trong mọi trường hợp ThanhTrungIT.NET. sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý khách về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ trừ khi ThanhTrungIT.NET. có sai phạm do việc truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của ThanhTrungIT.NET., trang website của ThanhTrungIT.NET., thiết bị và/hoặc dữ liệu của Quý khách dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của ThanhTrungIT.NET. ThanhTrungIT.NET sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Chung này do các tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của ThanhTrungIT.NET., bao gồm, nhưng không giới hạn, thiên tai, bão tố, mưa dông, bùng nổ vi rút, các hạn chế của chính phủ, đình công, chiến tranh, hỏng mạng hoặc hỏng mạng viễn thông.

Đăng nhập

Đăng ký

Một mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.